บ้านสงวนสุข บ้านราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Updated: Sep 20บ้านหลังใหญ่โตโอฬารในซอยสงวนสุข แยกราชวัตรหลังนี้ คาดกันว่าสร้างในราวปลายรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 โดยคุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์ ราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภรรยาพระยาอภัยรณฤทธิ์ (ถวิล อมาตยกุล) เป็นผู้สร้างเอาไว้

เมื่อสร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ เสด็จเหยียบบ้านหลังนี้เพื่อเป็นสิริมงคล และพระราชทานนาม “บ้านสงวนสุข” ไว้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2462

คุณหญิงทรามสงวนเกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2396 (ต้นรัชกาลที่ 4) เป็นธิดาคนสุดท้องของพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตกุล ขุนนางในรัชกาลที่ 3-4) และคุณหญิงพลอย ไกรฤกษ์

พระยาอภัยรณฤทธิ์ และคุณหญิงทรามสงวน มีบุตรและธิดาด้วยกัน ดังนี้

1. พระยาอภัยรณฤทธิ์ (กระเษียร อมาตยกุล)

2. พระยาวิชิตสรสาตร์ (อำนวย อมาตยกุล)

3. พระยาอรรถกลยวทาวัท (กระแส อมาตยกุล)

4. ท่านผู้หญิงนงเยาว์ ภรรยาเจ้าพระธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)

5. คุณหญิงชลอ ภรรยาพระยาสรกิจพิศาล (ดำริห์)

6. พระยารักษาเทพ (เชาวน์ อมาตยกุล)

7. สนาน อมาตยกุล

เมื่อพระยาอภัยรณฤทธิ์ถึงแก่กรรมในต้นรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2454) และคุณหญิงทรามสงวนถึงแก่กรรมในต้นรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2469) ทายาทได้นำสมบัติชิ้นไปจำนองไว้กับพระคลังข้างที่ จนเข้าสู่ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เอกสารรับจำนองสมบัติชิ้นนี้ก็ตกเป็นของ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

บ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานและที่ประชุมของพรรคการเมือง ในยุครัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2521 (52 ปี นับจากวันที่คุณหญิงสิ้นลง) สมาคมชาวอุบลราชธานี ก็มาเช่าใช้ ดูแลรักษาสมบัติทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้มาจวบจนปัจจุบัน

#ราชวัตร #Nobility #อมาตยกุล #รับถ่ายละคร

838 views
Follow Us