เวนีเชี่ยนกอธิค พระที่นั่งนงคราญสโมสร Nongkran Samosorn Palace

Updated: Dec 14, 2019พระที่นั่งสถาปัตย์เวนีเชี่ยนกอธิค งานฝีมือของมาริโอ ตามานโญ และเอมิลิโอ จีโอวันนี กอลโล ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา แห่งนี้ "พระที่นั่งนงคราญสโมสร" แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2467 หนึ่งปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระที่นั่งแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “วังสวนสุนันทา” ที่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระตำหนักและตึกอีกหลายหลัง เพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ และที่พักของเหล่าข้าราชบริพาร

เมื่อถึงปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ก็ลี้ภัยไปต่างประเทศ แต่นั้นมาสวนสุนันทาก็ถูกทอดทิ้ง ตำหนักต่างๆ ชำรุด รกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นควรให้ใช้พื้นที่นี้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา จึงมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) จัดตั้งเป็นสถานที่ศึกษา โดยให้คงชื่อเดิมไว้เป็นอนุสรณ์ว่า “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา

#สวนสุนันทา #MarioTamagno

489 views
Follow Us