คลีนิคแพทย์แผนโบราณ ของ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ "เรือนหมอพร" วังนางเลิ้ง

Updated: Dec 27, 2019


เรือนไม้ กลิ่นอายวิคทอเรียนสีฟ้าน้ำทะเล ตั้งเด่นสง่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนครแห่งนี้ คือ "เรือนหมอพร" สมบัติเก่าก่อนของหม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา ในวังนางเลิ้ง วังที่ประทับของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุล "อาภากร") พระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด (ธิดาเจ้าพระยาสุยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)) พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และยังได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" และ "หมอพร" อีกด้วย

หลังจากเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในกิจการทหารเรือ ในปี 2454 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก็ถูกพักงานราชการ 6 ปี ในช่วงเวลานั้น พระองค์กลับมาใช้ชีวิตที่วังนางเลิ้ง ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ ทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และทรงตั้งชื่อว่า “พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม และ ปัจจุบันะกรรม” (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ) และรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า และทรงเรียกพระองค์เองว่า "หมอพร"

หลังจากกรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ในปี 2466 วังนางเลิ้งก็ถูกเปลี่ยนมือไปมา เป็นกรมยุวชนทหารบ้าง อู่รถเมล์บ้าง จนปี 2491 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ขอเช่าพื้นที่วังในส่วนที่เหลือ(จากการซื้อคืน) ตั้ง "โรงเรียนพณิชยการพระนคร" ขึ้น จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้มีรับสั่งถามว่า “ยังมีสิ่งใดในสมัยเป็นวัง หลงเหลืออยู่บ้าง” ศาสตราจารย์ธรรมนูญ อัคคพานิช ผู้อำนวยการในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า “ยังมีเรือนหลังหนึ่งอยู่” มีพระราชกระแสว่า “ให้อนุรักษ์ไว้” ซึ่งก็คือ “เรือนหมอพร” หลังนี้นั่นเอง


#Mostview

1,052 views
Follow Us