ตำหนัก มจ. นักขัตรมงคล กิติยากร Nakatra Mongkol's Palace

Updated: Dec 14, 2019


วังเทเวศร์ แต่เดิมนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่ปากคลองผดุงกรุงเกษม(ที่ปัจจุบันเป็นบ้านบรรทมสินธุ์) เรื่อยมาจนถึงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถสิ้นพระชนม์ลง วังก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยตำหนักที่เหลืออยู่แห่งนี้ หม่อมเจ้าอัปสรสมาน กิติยากร ทรงใช้ที่ดินหลังตำหนักใหญ่สร้างประทานแก่หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากรและหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตำหนักแห่งนี้นอกจากเป็นที่พำนักของทายาทราชสกุลกิติยากร ครั้งหนึ่งยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสมัยทรงพระเยาว์อีกด้วย

#วังเทเวศร์

278 views
Follow Us