เบญจมบพิตร รศ.๑๒๑ (อาคารพระพุทธเจ้าหลวง) Benchamabopit School

Updated: Dec 27, 2019เบญจมบพิตร รศ. ๑๒๑ หรือ อาคารพระพุทธเจ้าหลวง สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค 2 ชั้น 8 มุข 16 ห้องเรียน สีกาบบัวตัดกับสีเขียวคอเป็ด ในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ซึ่งเป็น "สมบัติของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์ และเจ้าจอมมารดาเกสร" ด้วยราคาก่อสร้าง 50,000 บาท ออกแบบก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2445 และได้รับคัดเลือกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามในปี พ.ศ. 2527

ย่อความจาก http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร


135 views
Follow Us