พระตำหนักใหญ่กรมพระจันทบุรีนฤนาถ วังเทเวศร์(เดิม)

Updated: Sep 26


อาคารยุโรปโบราณปากคลองผดุงกรุงเกษม ท่าน้ำเทเวศร์แห่งนี้ เดิมคือพระตำหนักใหญ่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ต้นราชสกุล "กิติยากร" พระองค์ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2474 จึงมีการแบ่งวังออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) ตำหนักหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (2) ตำหนักหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร (ที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปัจจุบัน) และ (3) ตำหนักใหญ่(แห่งนี้) เป็นของหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร จนถึงปีต่อมา (พ.ศ. 2475) ได้เปลี่ยนมือมาเป็นสมบัติของพระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.ฟื้น พึ่งบุญ ณ อยุธยา) จวบจนปัจจุบัน


#Peacockwindow #Mostview #Nobility

1,748 views
Follow Us