วังบ้านดอกไม้ไฟ วัง(เดิม)พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (Ban Dok Mai Palace)

Updated: Aug 9
โบราณสถานชิ้นสำคัญบนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ บนถนนบ้านบาตรแห่งนี้ เดิมคือ "วังบ้านดอกไม้ไฟ" วังของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (พระราชโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ผู้มีบทบาทสำคัญในด้านการคมนาคมและการสื่อสารในสยาม เป็นผู้ขยายกิจการรถไฟ เชื่อมโยงเส้นทางต่างๆ ไปทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มกิจการการบิน ทหารช่าง ปิโตรเลียม วิทยุกระจายเสียง โทรเลข ไปรษณีย์ และรวมถึงการออมเงิน

ก่อนพระองค์จะสิ้นพระชนม์ในปี 2479 พระองค์ได้ตัดสินพระทัยขายสมบัติชิ้นนี้ให้แก่รัฐ ซึ่งได้ใช้เป็นสำนักงานของกรมป่าไม้ และเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน​


#Peacockarchedwindow #Mostview

881 views
Follow Us