วังหม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์ Adisranuwong Palace

Updated: Dec 14, 2019สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค สีเหลืองสว่าง ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักพิมพ์ผู้จัดการแห่งนี้ คือ วังหม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์ (1 ใน 37 พระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช พระราชโอรสพระองค์ที่ 23 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ ศุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นทายาทผู้สืบสมบัติ

#Mostview #ถนนพระอาทิตย์

466 views
Follow Us