About Us

รัตนโกสิเนหา เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแผ่ข้อมูลเกี่ยวกับ “สถาปัตยกรรมยุคสยามใหม่” (นับจากปลายรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา) ก่อตั้งโดยนาย ภูสิต อินทรทูต โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งค้นคว้า สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของสิ่งดังกล่าว

ภูสิต อินทรทูต

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2540

  • ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง Creative Director บริษัทในเครือ AR Group

Follow Us