About Us

รัตนโกสิเนหา เป็นเว็บไซต์และเฟสบุคแฟนเพจ ที่ใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแผ่ข้อมูลเกี่ยวกับ “สถาปัตยกรรมลูกผสมในยุคสยามใหม่” (นับจากปลายรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา) ก่อตั้งโดยนาย ภูสิต อินทรทูต โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งค้นคว้า สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสิ่งดังกล่าว

ภูสิต อินทรทูต

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2540

  • ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง Art Director บริษัทในเครือ AR Group